சமூக அறிவியல்

Politics • By கிருபா. சரவணன் • Posted on 30 Nov, -0001

சமூகவியல், மானிடவியல், அரசறிவியல், பொருளியல் போன்ற துறைகள் சமூக அறிவியல் துறைகள் ஆகும். இத்துறைகளில் மனிதர் தொடர்புடையவை. அகம் தொடர்புடையவை. ஆகையால் அறிவியல் முறைமைகளை முழுமையாகப் பயன்படுத்தி, உறுதியான கோட்பாடுகளை உருவாக்குவது சிரமமானது.
எழுதியவர்
எழுத்தாளர்

கிருபா. சரவணன்

கணினிப் பொறியாளரான கிருபா. சரவணன், இணையத்தில் நல்ல பல கட்டுரைகளையும், கவிதைகளையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

You May Also Like