பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள்

திருமணத்திற்காக ஜாதகம் பார்க்கும்போது முதலில் நட்சத்திர பொருத்தம் இருந்தால் தான் மற்ற பொருத்தங்களை பார்ப்பார்கள்.

பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள்

பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள்

திருமணத்திற்காக ஜாதகம் பார்க்கும்போது முதலில் நட்சத்திர பொருத்தம் இருந்தால் தான் மற்ற பொருத்தங்களை பார்ப்பார்கள் ஜோதிடர்கள். பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருந்தும் ஆண் நட்சத்திரம் எதுவென்பதை இப்போது காண்போம். 

பெண் நட்சத்திரத்திற்கு பொருந்தும் ஆண் நட்சத்திரங்கள்:

அஸ்வினி - பரணி, திருவாதிரை, பூசம், பூராடம், திருவோணம், சதயம்.

பரணி - புனர்பூசம், உத்திராடம், ரேவதி.

கார்த்திகை1,2,3,4 ஆம் பாதம் - சதயம்.

ரோகிணி - மிருகசீரிஷம்1,2, புனர்பூசம் 4, உத்திரம்1, பூரட்டாதி, பரணி.

மிருகசீரிஷம்1,2ஆம் பாதங்கள்- உத்திரம் 1, உத்திராடம் 2,3,4, திருவோணம், சதயம், அஸ்வினி, ரோகினி. 

மிருகசீஷம் 3,4ஆம் பாதங்கள்- திருவாதிரை, உத்திரம், அஸ்தம், மூலம், உத்திராடம் 2, 3, 4, சதயம், பரணி.

திருவாதிரை - பூரம், பூராடம், பரணி, மிருகசீஷம் 3, 4.

புனர்பூசம்1,2,3ஆம் பாதங்கள் - அவிட்டம் 3, 4, உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம் 3, 4.

புனர்பூசம் 4 ஆம் பாதம் - பூசம், சுவாதி, அவிட்டம்1,2, உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம். 

பூசம் - ஆயில்யம், அஸ்தம், சுவாதி, விசாகம் 1, 2, 3, பூரட்டாதி 4, ரேவதி, திருவாதிரை, புனர்பூசம்.

ஆயில்யம் - சித்திரை, அவிட்டம்1,2.  

மகம் - சதயம் 

பூரம் - உத்திரம்1, பூரட்டாதி1,2,3, அஸ்வினி. 

உத்திரம்1ஆம் பாதம் - சுவாதி, அனுஷம், பரணி, ரோகிணி, பூசம், பூரம்.

உத்திரம்2,3,4 ஆம் பாதங்கள் - அனுஷம், பூராடம், ரோகிணி, பூசம், பூரம்.

 அஸ்தம் - பூராடம், உத்திராடம்1, ரேவதி, மிருகசீஷம், பூரம், ஆயில்யம், கார்த்திகை 2, 3, 4. 

சித்திரை 1, 2 ஆம் பாதங்கள் - கார்த்திகை 2, 3 4, மகம்.

சித்திரை3,4 ஆம் பாதங்கள்- கார்த்திகை 1, மகம்.

 சுவாதி - பூராடம், அவிட்டம் 1,2, பரணி, மிருகசீரிஷம்3,4 பூரம் புனர்பூசம்.

விசாகம்1,2,3 ஆம் பாதங்கள்- அவிட்டம் 1, 2, சித்திரை 3, 4. 

விசாகம் 4 ஆம் பாதம் - அவிட்டம், சதயம், சித்திரை. 

அனுஷம் - கேட்டை, சதயம், பூரட்டாதி1,2,3, ரோகினி, புனர்பூசம், ஆயில்யம், அஸ்தம், சுவாதி.

 கேட்டை - கார்த்திகை 2,3,4. 

 மூலம் - உத்திரட்டாதி, பூரம், சுவாதி, பூராடம்.

பூராடம் - பூரட்டாதி, புனர்பூசம்1,2,3, உத்திரம், ரேவதி.

உத்திராடம்1 ஆம் பாதம் - உத்திரட்டாதி, திருவாதிரை, பூரம், பூராடம், அஸ்தம், சுவாதி. 

உத்திராடம்2,3,4 ஆம் பாதங்கள் - உத்திரட்டாதி, பரணி, பூசம், அஸ்தம், அனுஷம், பூராடம். 

திருவோணம் - அவிட்டம் 1,2, பூரட்டாதி 4, பரணி, புனர்பூசம் 4, உத்திரம் 2,3,4, சித்திரை, கேட்டை, பூராடம். 

அவிட்டம்1,2ஆம் பாதங்கள்- கார்த்திகை1, மூலம். 

அவிட்டம்3,4ஆம் பாதங்கள்- கார்த்திகை, சதயம், மகம் மூலம்.

சதயம் - சித்திரை 3, 4, விசாகம், அவிட்டம் 3, 4.

பூரட்டாதி1,2,3 ஆம் பாதங்கள் - மிருகசீரிஷம்1,2, சுவாதி, அனுஷம்.

பூரட்டாதி 4ஆம் பாதம் - உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம், அனுஷம்.

உத்திரட்டாதி - ரேவதி, திருவாதிரை, ரோகிணி, புனர்பூசம்1,2,3, அஸ்தம், திருவோணம், பூரட்டாதி.

ரேவதி - மிருகசீரிஷம், புனர்பூசம்1,2,3, உத்திரம் 2,3,4, அனுஷம், உத்திரட்டாதி.