சமூக விலகல் மற்றும் சுய தனிமைப்படுத்தல்: சுய பாதுகாப்புக்கான உதவிக்குறிப்புகள்

கோவிட் -19 பரவல் காரணமாக சுகாதார நிபுணர்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் சமுக விலகல் மற்றும் சுய தனிமைப்படுத்துதல் குறித்து பேசி வருகின்றனர். இந்த நடவடிக்கைகள் எதனை வலியுறுத்துகின்றன, அவை ஏன் முக்கியம்?

1.