"தளபதி" விஜய் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்த 5 திரைப்படங்கள் | நம்குரல்

1. வெற்றி (வெளியிடபட்ட வருடம்: 1984)2. குடும்பம் (வெளியிடபட்ட வருடம்: 1984)3. நான் சிகப்பு மனிதன் (வெளியிடபட்ட வருடம்: 1985) 4. வசந்த ராகம் (வெளியிடபட்ட வருடம்: 1986)5. சட்டம் ஒரு விளையாட்டு (வெளியிடபட்ட வருடம்: 1987)இந்த அனைத்து திரைப்படங்களையும் இயக்கியவர் திரு. விஜயின் தந்தையான திரு. எஸ். ஏ. சந்திரசேகர் ஆவார்.

"தளபதி" விஜய் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்த 5 திரைப்படங்கள் | நம்குரல்

1. வெற்றி (வெளியிடபட்ட வருடம்: 1984)2. குடும்பம் (வெளியிடபட்ட வருடம்: 1984)3. நான் சிகப்பு மனிதன் (வெளியிடபட்ட வருடம்: 1985) 4. வசந்த ராகம் (வெளியிடபட்ட வருடம்: 1986)5. சட்டம் ஒரு விளையாட்டு (வெளியிடபட்ட வருடம்: 1987)இந்த அனைத்து திரைப்படங்களையும் இயக்கியவர் திரு. விஜயின் தந்தையான திரு. எஸ். ஏ. சந்திரசேகர் ஆவார்.