சிவபுராணம் - விளக்கம்

Shiva Puranam is a part of Thiruvasagam written by Saint Manikkavasagar. This video provides explanation of the divine text in Tamil.

இந்த காணொளி "மாணிக்கவாசகர்" எழுதிய சிவபுராணத்தின் விளக்கத்தை அளிக்கின்றது.