இரவில் ஆழ்ந்த உறக்கம் பெற ரிலாக்சேஷன் மியூசிக் | நம் குரல்

"ரிலாக்சேஷன் ஸ்லீப் மியூசிக்" தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது.இசை மற்றும் தூக்கம் ஆகியவை தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்த அல்லது பெரியவர்களில் தூக்கமின்மையை மேம்படுத்துவதற்காக இசையைக் கேட்பதை உள்ளடக்கியது. இந்த செயல்முறை சுயமாக பரிந்துரைக்கப்படலாம் அல்லது ஒரு இசை சிகிச்சையாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் இருக்கலாம். இசையை நிர்வகிப்பது எளிதானது மற்றும் பக்க விளைவுகள் எதுவும் இல்லை. சுவாசப் பயிற்சிகள் மற்றும் முற்போக்கான தசை தளர்வு போன்ற தளர்வு நுட்பங்களுடன் இசையை இணைக்கலாம். தூக்க உதவியாக இசையின் பரவலானது பொது மக்களில் 25% வரை இருக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சி கூறுகிறது.

இரவில் ஆழ்ந்த உறக்கம் பெற ரிலாக்சேஷன் மியூசிக் | நம் குரல்

"ரிலாக்சேஷன் ஸ்லீப் மியூசிக்" தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

இசை மற்றும் தூக்கம் ஆகியவை தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்த அல்லது பெரியவர்களில் தூக்கமின்மையை மேம்படுத்துவதற்காக இசையைக் கேட்பதை உள்ளடக்கியது. இந்த செயல்முறை சுயமாக பரிந்துரைக்கப்படலாம் அல்லது ஒரு இசை சிகிச்சையாளரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் இருக்கலாம். இசையை நிர்வகிப்பது எளிதானது மற்றும் பக்க விளைவுகள் எதுவும் இல்லை. சுவாசப் பயிற்சிகள் மற்றும் முற்போக்கான தசை தளர்வு போன்ற தளர்வு நுட்பங்களுடன் இசையை இணைக்கலாம். தூக்க உதவியாக இசையின் பரவலானது பொது மக்களில் 25% வரை இருக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சி கூறுகிறது.