ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ காயத்ரி

0
14
views

ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ காயத்ரி
ஓம் மஹாதேவ்யை ச வித்மஹே விஷ்ணுபத்ந்யைச தீமஹி
தந்நோ லக்ஷ்மீ: ப்ரசோதயாத்.

அஷ்டலக்ஷ்மி காயத்ரி

Goddess MahalakshmiGoddess Mahalakshmi

ஆதிலட்சுமி காயத்ரி
ஓம் மஹாதேவ்யைச வித்மஹே மஹாசக்தியை ச தீமஹி
தந்நோ ஆதிலக்ஷ்மீ ப்ரசோதயாத்

தான்யலட்சுமி காயத்ரி
ஓம் மஹாதேவ்யைச வித்மஹே மங்கள ரூபின்யை தீமஹி
தந்நோ தான்யலக்ஷ்மீ ப்ரசோதயாத்

வீரலட்சுமி காயத்ரி
ஓம் மஹாதேவ்யைச வித்மஹே வீரசக்தையைச தீமஹி
தந்நோ தைர்யலக்ஷ்மீ ப்ரசோதயாத்

கஜலட்சுமி காயத்ரி
ஓம் மஹாதேவ்யைச வித்மஹே மஹாபலாயைச தீமஹி
தந்நோ கஜலக்ஷ்மீ ப்ரசோதயாத்

சந்தானலட்சுமி காயத்ரி
ஓம் மஹாதேவ்யைச வித்மஹே வம்சவர்த்தநாயை தீமஹி
தந்நோ சந்தானலக்ஷ்மீ ப்ரசோதயாத்

விஜயலட்சுமி காயத்ரி
ஓம் மஹாதேவ்யைச வித்மஹே விஜயபலதாயை தீமஹி
தந்நோ விஜயலக்ஷ்மீ ப்ரசோதயாத்

வித்யாலட்சுமி காயத்ரி
ஓம் மஹாதேவ்யைச வித்மஹே சுகீர்த்தனாயை தீமஹி
தந்நோ வித்யாலக்ஷ்மீ ப்ரசோதயாத்

தனலட்சுமி காயத்ரி
ஓம் மஹாதேவ்யைச வித்மஹே கனகதாராயை தீமஹி
தந்நோ தனலக்ஷ்மீ ப்ரசோதயாத்

குபேர மந்திரம்
ஓம் யஷாய குபேராய வைஸ்ரவனாய
தன தாந்யாதிபதயே தநதாந்ய ஸம்ரும்திம் மே,
தேஹி தாபய ஸ்வாஹ!

குபேர காயத்ரி
ஓம் யஷராஜாய வித்மஹே வைஸ்ரவணாய தீமஹி
தந்நோ குபேர ப்ரசோதயாத்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here